Thông tin chi tiết GV Kỹ thuật CN "Đào Ngọc Tân"
Đào Ngọc Tân
Họ và tên Đào Ngọc Tân
Ngày sinh 09/06/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ GV Kỹ thuật CN
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều