Ban lãnh đạo
 • Ngô Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Công nghệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Lý
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Lý
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đào Ngọc Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Kỹ thuật CN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Hóa
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Hóa
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Hóa
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bế Văn Hóa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Lý
  • Điện thoại:
   0918613353
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Hóa
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Triệu Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Toán
  • Điện thoại:
   01645382832
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nông Thị Đà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lý
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều